Adatkezelési tájékoztató

Hatályos 2018. február 28-tól

A jelen Adatvédelmi tájékoztató, a weboldalunk (https://budapestwrestling2018.com, a továbbiakban: “Weboldal”) használatára vonatkozó Felhasználási Feltételek, valamint az ezek által esetlegesen hivatkozott egyéb dokumentumok képezik az alapját a 2018. évi felnőtt Birkózó Világbajnoksággal kapcsolatban a látogatók tekintetében általunk kezelt személyes adatok (a továbbiakban: Adat”) kezelésének.
Az Adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően kezeljük. Kérjük, hogy az alábbiakat szíveskedjék figyelmesen átolvasni annak megértése céljából, hogy hogyan kezeljük és használjuk az Adatait.

I. Az adatkezelő:
Az adatkezelő:
Név: Magyar Birkózó Szövetség (VB 2018 Szervezőbizottság)
Székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3
Telefon: +36-1-460-6848
Fax: +36-1-460-6851
E-mail: birkszov@elender.hu

II. Az adatkezelés célja

Az Adatait az alábbi célokból kezeljük:
1. A Weboldalon történő megkeresések megválaszolása
2. Internetes jegyvásárlás esetén a számviteli törvény előírásainak való megfelelés

III. A Weboldalon történő megkeresések megválaszolása céljából történő adatkezelés

Tájékoztatjuk, hogy a fenti célból az Adatainak kezelése az Ön hozzájárulásán alapul.

1. A kezelt adatok köre

A kezelt Adatok: a feladó neve, e-mail címe és a feladó által megadott egyéb adatok.

2. Az adatkezelés jogalapja

Tájékoztatjuk, hogy az Adatainak kezelése az Ön hozzájárulásán alapul, azonban a hozzájárulása visszavonása esetén az Infotv. 6. § (5) bekezdésének a) pontja alapján egyes személyes adatait a ránk vonatkozó törvényi kötelezettség teljesítése céljából, illetőleg b) pontja alapján a saját jogos érdekünk vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából (ha az érdek érvényesítése az Ön személyes adatai védelméhez való jogának korlátozásával arányban áll) a továbbiakban is kezelhetjük.

3. Ki fér hozzá az adatokhoz, az adatok továbbítása, az adatfeldolgozó

3.1. Az Ön által megadott Adatokat harmadik személy részére nem továbbítjuk. Az adatait kizárólag az adatkezelő érintett alkalmazottai és megbízottjai ismerhetik meg, valamint az adatfeldolgozó.

3.2. Az igénybe vett adatfeldolgozó:
A tárhelyszolgáltatónk: a Magyar Hosting. Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.. e-mail: info@mhosting.hu, tel: +36-1-700-2323)

4. Az adatkezelés időtartama

Adatait hozzájárulása visszavonásáig, de legfeljebb a megkeresés elintézésétől számított 5 évig kezeljük.

IV. Internetes jegyvásárlás esetén a számviteli törvény előírásainak való megfelelés céljából történő adatkezelés

Amikor Ön online (akár a Weboldalunkon, akár a jegy.hu weboldalon vagy más, a jegy.hu-val szerződött weboldalakon) a világbajnokságra jegyet vásárol, a vásárlásról számla kerül kiállításra. A számlán az Ön neve és lakcíme (vagy az Ön által megadott számlázási cím), valamint az, hogy mely mérkőzésekre/napra vásárolt jegyet, illetve hány darabot.

Tekintettel arra, hogy a számlázott szolgáltatás nyújtója a Magyar Birkózó Szövetség, a kiállított bizonylatot jogszabályi előírás okán őrizni köteles.

Tájékoztatjuk, hogy a fenti célból az Adatainak kezelése kötelező, azaz törvényen alapul.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az online jegyvásárlással és az ennek során megadott személyes adatokkal kapcsolatban az adatkezelő az Interticket Kft., így e tekintetben az adatainak kezelésére az ő adatvédelmi szabályzatuk vonatkozik (https://www.jegy.hu/articles/454/adatkezelesi-szabalyzat).

1. A kezelt adatok köre

A fenti célból az alábbi adatait kezeljük: név, lakóhely vagy számlázási cím, továbbá az, hogy a jegyvásárló mely napon vesz részt a versenyeken.

2. Az adatkezelés jogalapja

Az Adatai kezelésének jogalapja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számviteli tv.) 169. § (2) bekezdése, mely alapján 8 évig kötelesek vagyunk megőrizni a könyvviteli elszámolást alátámasztó számviteli bizonylatokat. Erre tekintettel a Számviteli tv. által előírt határidő lejártáig kezeljük azokat az Adatait, amelyek a számlán szerepelnek.

3. Az adatok továbbítása, az adatfeldolgozó

3.1. Az Adatokat harmadik személy részére nem továbbítjuk, azonban az esetleges hatósági ellenőrzések esetén az eljáró hatóságnak kötelesek vagyunk a bizonylatokat rendelkezésére bocsátani. Az adatait kizárólag az adatkezelő érintett alkalmazottai és megbízottjai ismerhetik meg, valamint az adatfeldolgozó.

3.2. Az igénybe vett adatfeldolgozó:
A számlák tárolását a számlázz.hu biztosítja. (KBOSS.hu Kft., székhelye: 1031 Budapest, Záhony utca 7., levelezési cím: 1031 Budapest, Záhony utca 7/c., tel: 3630 35 44 789, e-mail: info@szamlazz.hu)

4. Az adatkezelés időtartama

Az Adatait a Számviteli tv. által a bizonylatok megőrzésére előírt határidő lejártáig, azaz 8 évig kezeljük.

V. Az Ön jogai és az Önt megillető jogorvoslati lehetőségek

1. Ön jogosult arra, hogy az Adatai kezeléséről tájékoztatást kérjen, az Adatai helyesbítését kérje, illetve jogos indokokra hivatkozva tiltakozzon az Adatai kezelése ellen. Emellett – a kötelező adatkezelés kivételével – kérheti az Adatai törlését vagy zárolását.

Amennyiben a jogait gyakorolni kívánja, kérjük, az I. pontban megadott elérhetőségek egyikén vegye fel velünk a kapcsolatot.

2. Tájékoztatás az Adatai kezeléséről

Az Adatai kezeléséről kért tájékoztatás esetén a tájékoztatást legfeljebb 25 napon belül, az erre irányuló kérelme esetén írásban adjuk meg. A tájékoztatás ingyenes, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet hozzánk még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítést állapíthatunk meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell térítenünk, ha az Adatokat jogellenesen kezeltük, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Törvény rendelkezése esetén a tájékoztatás megadását megtagadhatjuk. A tájékoztatás megtagadása vagy nem teljesítése esetén bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., tel: +36–1-391-1400, fax: +36-1-391-1410. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, web: www.naih.hu) fordulhat.

3. Az Adatok helyesbítése, zárolása vagy törlése

a) Az Adatok helyesbítésére akkor kerül sor, ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat rendelkezésre áll. Ha Ön vitatja az Adat helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen, az adatot megjelöljük.

b) Törlés helyett zároljuk az Adatot, ha Ön ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit.

c) Adatait az erre irányuló megkeresés kézhezvételétől számított 25 napon belül töröljük (ha nem kötelező adatkezelésről van szó).

d) A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről értesítjük, kivéve, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Ön jogos érdekét sérti.

e) Ha a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, erről 25 napon belül írásban értesítjük. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., tel: +36–1-391-1400, fax: +36-1-391-1410. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, web:www.naih.hu) fordulhat.

4. Tiltakozás a személyes adatai kezelése ellen

Ön akkor tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, a) ha az Adatai kezelése vagy továbbítása kizárólag a ránk, mint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, az adatok címzettjei vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivéve kötelező adatkezelés esetén); b) ha az Adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 napon belül elbíráljuk. Ha a döntésünkkel nem ért egyet, vagy a határidőt elmulasztjuk, – a döntés közlésétől vagy a határidő utolsó napjától számított – 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

5. Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., tel: +36–1-391-1400, fax: +36-1-391-1410. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, web: www.naih.hu) bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet, ha személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, továbbá ha jogai megsértését észleli, bármikor bírósághoz fordulhat.

VI. Adatbiztonság

Elkötelezettek vagyunk abban, hogy védjük az Adatai biztonságát. Számos intézkedést és eljárást alkalmazunk, hogy megvédjük az Adatait a jogosulatlan hozzáféréstől és használattól, véletlen vagy jogellenes megsemmisítéstől, véletlen elveszéstől és megváltoztatástól. Ebből a célból olyan műszaki intézkedéseket alkalmaztunk, mint tűzfalak és olyan szervezeti intézkedéseket, mint a belépési azonosító / hatékony jelszó rendszer, fizikai védelem stb.

VII. Egyéb rendelkezések

A Weboldalunk tartalmazhat más weboldalakra mutató, vagy más weboldalakról a Weboldalra mutató hivatkozásokat (linkeket). Amennyiben Ön követ egy ilyen oldalra mutató hivatkozást, kérjük, hogy vegye figyelembe azt, hogy ezek a weboldalak saját adatvédelmi szabályzattal rendelkeznek, amelyekért nem vállalunk semmilyen felelősséget. Kérjük, olvassa el ezeket a szabályzatokat, mielőtt bármilyen személyes adatot megad az ilyen oldalakon.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy az Adatvédelmi Szabályzatunk rendelkezéseit bármikor, a belátásunk szerint, de a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelve módosítsuk. Az Adatai kezelésével összefüggő bármilyen változás esetén értesítjük.

Budapest, 2018. 02. 28.